Witamy!

Dynamika rynku i zachowań konsumentów determinowana jest przez głębokie przemiany społeczne, ekonomiczne, demograficzne i technologiczne. Rozpoznanie trendów i trafna ich identyfikacja pozwala nie tylko podejmować właściwe decyzje zarządcze i osiągać przewagę konkurencyjną, ale również umożliwia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań funkcjonowania podmiotów gospodarczych zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.

Nowa pozycja na rynku wydawnictw naukowych, jaką jest „Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania”, ma prezentować prace badawcze obejmujące najnowsze trendy związane między innymi z:
• problemami teoretycznymi i metodycznymi w zarządzaniu,
• determinantami rozwoju sektora publicznego, prywatnego i regionu,
• polityką gospodarczą oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami,
• determinantami funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych,
• problematyką ekologiczną i społeczną w zarządzaniu,
• zarządzaniem strategicznym oraz kryzysowym,
• zarządzaniem w sporcie oraz turystyce.

Poruszana w „Przeglądzie Współczesnych Problemów Zarządzania” tematyka dedykowana jest do społeczności akademickiej, badaczy zajmujących się problematyką zarządzania oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych, praktyków – menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz kierowników jednostek administracyjnych szczebla zarówno samorządowego jak i administracji państwowej/ rządowej.

W pierwszym numerze czasopisma zawarte zostały rozważania dotyczące czynników atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce polskiej, konsekwencji prawnych i metod zapobiegania zjawisku uchylania się przed płaceniem podatków, a także rozważania związane z kluczową zmianą dotyczącą sposobu kształtowania wynagradzania osób zarządzających spółkami gminy w świetle najnowszych zmian ustawowych.

Prezentowane w niniejszym czasopiśmie prace są efektem badań własnych ich autorów a zawarte konkluzje mogą być przyczynkiem do dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami.

Redaktor naukowy
prof. dr hab. Romuald Szopa